รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ให้บริการจัดเตรียม รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

รับจัดทำ รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาโครงการ เอกสารที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการต่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ด้วยเล่ม EIA (Environmental Impact Assessment) หรือ รายงาน ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม โดยมีการคำนึงและศึกษากับ 4 ด้านใหญ่ๆ โดยรวม

ตัวอย่างโครงการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลกระทบทางด้านต่างๆ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลกระทบทางด้านต่างๆ

การสร้างความเสียหายส่วนใหญ่ต่อสิ่งแวดล้อม มักจะเกิดจากฝีมือมนุษย์เป็นซะส่วนใหญ่ รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถือ หนึ่งในปัจจัยก่อนการทำกิจกรรมหรือดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะช่วยลดการก่อให้เกิดผลเสียหรือสร้างผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงต่อสัตว์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ด้วย โดยกิจกรรมที่ทำให้เกิด ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีอะไรบ้าง

รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • มลพิษอันเกิดจากการรั่วไหล เป็นการปล่อยสารพิษเข้าสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำ อากาศต่างๆ โดยมลพิษเหล่านี้มักเกิดขึ้นเมื่อสารพิษไม่ได้รับการบำบัดนั้นเอง มีผลกระทบในระบบนิเวศทางน้ำและสัตว์ต่างๆ

สำหรับท่านใดต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดปริมาณการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ เป็นหนึ่งในบริการของทางบริษัทของเรา ด้วยการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานสากล ทั้งในครัวเรือนและธุรกิจ

 • การแสวงหาประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ ผ่านการรุกล้ำพื้นที่ ตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลอย่างยิ่งต่อพืชและสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้นๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบสภาพอากาศ ที่ถูกทำลาย
 • รุกล้ำเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าให้เป็นเมือง ทำให้พื้นที่ของดินต้องสูญเสียและกำเนิดมลพิษใหม่ๆ ทางธรรมชาติทำให้ระบบนิเวศต้องเสียหาย
รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • มลพิษอันเกิดจากการรั่วไหล เป็นการปล่อยสารพิษเข้าสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำ อากาศต่างๆ โดยมลพิษเหล่านี้มักเกิดขึ้นเมื่อสารพิษไม่ได้รับการบำบัดนั้นเอง มีผลกระทบในระบบนิเวศทางน้ำและสัตว์ต่างๆ

สำหรับท่านใดต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดปริมาณการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ เป็นหนึ่งในบริการของทางบริษัทของเรา ด้วยการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรฐานสากล ทั้งในครัวเรือนและธุรกิจ

รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • การแสวงหาประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ ผ่านการรุกล้ำพื้นที่ ตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลอย่างยิ่งต่อพืชและสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้นๆ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบบสภาพอากาศ ที่ถูกทำลาย
 • รุกล้ำเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าให้เป็นเมือง ทำให้พื้นที่ของดินต้องสูญเสียและกำเนิดมลพิษใหม่ๆ ทางธรรมชาติทำให้ระบบนิเวศต้องเสียหาย

รายงานผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะประเมิน วิเคราะห์ ในขณะที่โครงการกำลังดำเนินอยู่ ตามมาตรฐานโครงการกำหนดเพื่อรองรับอนุมัติโครงการก่อนการก่อสร้าง

ตัวอย่าง การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม มีความสำคัญอย่างไรในแง่ของธุรกิจ?

รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นเพียงแค่เอกสารสำหรับประเมินผลกระทบที่วิเคราะห์สำหรับก่อนการสร้างโครงการเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญในแง่อื่นๆ อีกด้วย

 • ช่วยในการใช้ทรัพยากรโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ
 • เป็นข้อมูลที่จะช่วยเป็นขั้นตอนสำหรับการวางแผนโครงการ เพื่อการวางแผนการจัดการในการใช้สิ่งแวดล้อมและนำเทคโนโลยีเข้ามาประกอบกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • เป็นเอกสารสำคัญเพื่อรองรับโครงการและข้อมูลสำหรับการยื่นต่อโครงการสู่สาธารณชน
 • เอกสารสนับสนุนเพื่อตัดสินใจสำหรับพัฒนาโครงการต่อภายในอนาคต

ตัวอย่าง การประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม โครงการรวมๆ ที่จำเป็นต้องจำแนกและทำรายการมีทั้งหมด 35 ประเภทด้วยกัน โดยส่วนใหญ่ประเภทที่เราอาจเห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือ อุตสาหกรรมโรงงานผู้ผลิตต่างๆ รายงานผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นส่วนสำคัญที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องประเมินและยื่นเอกสารก่อนดำเนินโครงการทุกครั้ง

สำหรับ รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เล่มรายงานประเมินผลกระทบแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ด้วยกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เปรียบเสมือนการทำรายงานเบื้องต้น สำหรับจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ประเมินผลกระทบ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลสิ่งแวดล้อมต่างๆ นำข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข รวมถึงการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและหามาตรฐานสำหรับจัดการป้องกันเพื่อให้ส่งผลน้อยที่สุด

การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประเมินกิจกรรมที่จะสร้างผลกระทบในชุมชน หรือชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เป็นการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ทั้ง น้ำ ดิน ระบบเสียง และทางอากาศ เป็นต้น

ประเมินโครงการหรือกิจการต่างๆ ที่ในขณะดำเนินกิจกรรมอยู่นั้นอาจส่งผลต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิต ทั้งกิจกรรมอันเนื่องจากภาครัฐหรือเอกชน รายงาน ผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบบบำบัดอากาศและกากของเสีย

รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม pdf ประกอบการพิจารณาในด้านใดบ้าง?

การพิจารณาในการประกอบ รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์ประเมินสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงออกเป็น 4 ด้านหลักๆ ด้วยกันดังนี้  

 • การคำนึงถึงทางด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพ คำนึงถึงภูมิประเทศของพื้นที่การทำโครงการในพื้นที่รอบๆ เช่น

ธรณีวิทยา : โครงการสร้างเขื่อน ศึกษาเรื่องของการกักเก็บพื้นที่น้ำ คุณภาพดิน เพื่อรองรับการสร้างโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

น้ำ : จำเป็นต้องประเมินโครงการหากต้องการใช้น้ำมากๆ อาจต้องประเมินโครงการเพื่อวิเคราะห์ไม่ให้กระทบหรือปัจจัยที่ทำให้ขาดแคลนน้ำที่ส่งผลไปยังกลุ่มชุมชน

อากาศ : ก่อนการสร้างโครงการต่างๆ จำเป็นต้องศึกษาปริมาณน้ำฝน ความเชื่อ ทิศทางลมต่างๆ รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม eia เพื่อคำนวณระยะเวลาในการดำเนินโครงการด้วย

เสียง : เสียงที่กระทบต่อโครงการอาจส่งผลรบกวนของคนในพื้นที่ จำเป็นต้องประเมินและคำนึงถึงในเรื่องนี้ด้วย

 • คำนึงถึงทรัพยากรทางธรรมชาติ ระบบนิเวศทั้งทางบกและทางน้ำ
 • คำนึงถึงคุณค่าในการใช้ประโยชน์สูงสุดของมนุษย์
 • คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ รายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม pdf

โครงการที่ต้องทำ eia 2565 วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดทำรายงาน

วัตถุสำหรับการทำ รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มีดังต่อไปนี้

 1. โครงการที่ต้องทำ eia 2565 เพื่อเป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสำคัญตามข้อกำหนด EIA สำหรับการรับการปฏิบัติอย่างครบถ้วนและครอบคลุมมากที่สุด
 2. รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมeia ติดตาม และมองหาแนวโน้มกับสถานการณ์อันต่อเนื่องจากการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ
 3. ประเมินมองหาความเหมาะสมของโครงการ ปรับปรุงตามาตรฐานในการจัดทำโครงการให้มีประสิทธิภาพาสูงที่สุด เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น

รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทชั้นนำผู้ให้คำปรึกษา ประเมินคุณภาพของโครงการเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

บริษัท โอเบค เอ็นจิเนียริ่ง ผู้ให้บริการพร้อมให้คำปนึกษา พร้อมช่วยเหลือหาแนวทางการแก้ปัญหา รับจัดทำ รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในการขอเอกสารใบอนุญาติดำเนินก่อสร้างโครงการ ประเมินตามข้อกำหนดให้เป็นไปตามาตรการของ EIA และเงื่อนไข โครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตาม พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม ได้รับการไว้วางใจในทางภาครัฐและเอกชน ด้วยผู้ชำนาญการด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบตามการปฏิบัติการณ์ตามขั้นตอน

 • ตรวจสอบวิเคราะห์ประเมินโครงการ
 • หามาตรการในการควบคุมและป้องกันผลกระทบอันเนื่องที่จะสร้างความเสียหายในทางสิ่งแวดล้อม
 • ติดตามผลกระทบรวมถึงตรวจสอบโครงการโดยรวใ
 • ทำเอกสารอธิบายและชี้แจงต่อคณะกรรมการผู้ที่พิจารณาเล่มรายงาน
Upload Image...

ต้องการรับคำปรึกษาเพิ่มเติม สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE OFFICAIL : https://line.me/R/ti/p/@410uubpk